Líbí se vám tento blog?

úterý 8. listopadu 2011

Současná společnost a biologické paradigma.

Rozdělením jsoucna na ducha (res cogitans) a hmotu (res extenza), Descartův dualismus ostře oddělil lidské subjektivní myšlení od ostatní objektivní hmotné rozprostraněnosti, která se stala předmětem studia přírodních věd, včetně biologie. Karteziánské racionální myšlení 17. století zapříčinilo do té doby nebývalý rozvoj přírodních věd a materialismus a redukcionismus posléze ovládl i vědy společenské. Res cogitans z vědy vyvanul. Kulturním paradigmatem dnešní doby je tedy materialismus a biosféra, ve svých vlastnostech sice nějak kvalitativně odlišná, je pro biologii pouze materie - hmota.

Hlavní proud (nejen) biologického myšlení dnes představuje darwinistické pojetí evoluce, které akcentuje náhodné mutace, jejich vnější příčiny a přírodní výběr jako rozhodující pro přežití či vyhynutí. Živý organismus je přitom chápán jako pasivní, materiální objekt všech těchto dějů, jehož jediným smyslem je boj o přežití. Darwinistické chápání evoluce není v žádném případě rozvinutím (ēvolvō) potenciálně přítomné harmonie života a úžasné symbiotické provázanosti všeho živého, ale omezuje se pouze na spekulativní vyprávění o boji a smrti jednotlivců a příčinách vyhynutí či vzniku druhů.

Přitom pro život jsou charakteristické takové vlastnosti jako je sebezachování a sebereprodukce, Portmann hovoří dokonce o sebeprezentaci a Kratochvíl o sebevztažnosti. Je očividné, že důležitým atributem života je ono SEBE-uvědomění si vlastního a asertivního JÁ. Předpoklad, že hlavním hybatelem evoluce je sebetransformace a že mutace jsou projevem bytostně vlastní aktivity a kreativity každého živého subjektu, není pro ideu materialistického darwinismu přijatelný. Všechny indicie jakéhosi bio-vědomí (ve smyslu Heideggerova Weltarm) mainstream v biologii ignoruje, protože připomínají lidskou sebereflexi a vedly by k návratu Descartova res cogitans do přírodovědy se všemi důsledky pro materialistický redukcionismus.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Schmap Australia Guide

Follow this blog